Κεντρικη STRANGER-VOICE Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους