Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Διέταξε Κωδικό Πολέμου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 29»